Slavkov pod Hostýnem

Oficiální stránky obce

 
Počasí - Zlínský kraj
Právě se nacházíte:   Úvod / Obecní úřad / Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

(podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle §5 odst.1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

1. Oficiální název

OBEC Slavkov pod Hostýnem

2. Důvod a způsob založení

Obec Slavkov pod Hostýnem byla zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb. o obcích jako územně samosprávný orgán. Důvod a způsob založení povinného subjektu jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve kterém jsou stanoveny podmínky pro činnost obce i obecního úřadu. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen katastrálními hranicemi obce. Obec je veřejnoprávní korporací, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec spravuje svoje záležitosti samostatně /tzv. samostatná působnost – Hlava II., § 35 zákona č. 128/2000 Sb./ Obec má svůj majetek a finanční zdroje a hospodaří s nimi samostatně podle podmínek stanovených zvláštním zákonem. Obec hospodaří podle sestaveného rozpočtu. Obec vykonává v rozsahu stanoveném zvláštními zákony státní správu /tzv. přenesenou působnost – Hlava III., § 61 zákona č. 128/2000 Sb./

3. Organizační struktura

Obec zastupuje a jejím jménem jedná starosta. Obec se řídí při své činnosti zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů. Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce. Rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční a kontrolní. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Je tvořen starostou, místostarostkou a zaměstnanci. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen všem zaměstnancům obecního úřadu. Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarostka. Obecní úřad není dělen na odbory.

Zastupitelstvo

Jaroslav Čačala
Marie Barotová
Mgr.Milan Filip
Mgr.Jana Darebníčková
Ing.Karel Mikulčák 
Ing.Petr Symerský
Pavel Krajcar  
Ing.Lukáš Sedlák
Petra Halešová

Jednací řád Zastupitelstva obce Slavkov pod Hostýnem

Kontrolní výbor

 • předseda: Mgr.Jana Darebníčková
 • členové:  Pavel Krajcar

Finanční výbor

 • předseda: Mgr.Milan Filip
 • členové: Ing.Karel Mikulčák,Ing.Petr Symerský

Příspěvkové organizace

Obec Slavkov pod Hostýnem je zřizovatelem příspěvkové organizace:

 • Základní a mateřská škola Slavkov pod Hostýnem
  se sídlem:
  Slavkov pod Hostýnem č.57
  768 61 Bystřice pod Hostýnem

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa a úřadovna pro osobní návštěvu

Obec Slavkov pod Hostýnem (Obecní úřad Slavkov pod Hostýnem)
Slavkov pod Hostýnem 14,
768 61 Bystřice pod Hostýnem

4.2 Úřední hodiny

Pondělí

8:00 - 11:00

 13:00 - 15:00
Úterý    
Středa 8:00 - 11:00

 13:00 - 15:00

Čtvrtek    
Pátek    

 

4.3 Telefonní čísla

Telefon: 573 378 302

4.4 Adresa internetové stránky:

www.slavkov-ph.cz

4.5 Adresa e-podatelny:

obec@slavkov-ph.cz

4.6 ID datové schránky:

m99arf8

5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka, pobočka Bystřice pod Hostýnem, číslo účtu: 48 25 691/0100

Variabilní symbol pro poplatkové platby občanů je číslo popisné

6. IČO

00287733

7. DIČ

CZ00287733

8. Dokumenty

9. Žádost o informace

9.1 Běžné informace

lze získat na obecním úřadě osobní návštěvou,telefonicky,elektronicky

9.2 Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Poskytování informací

- ústně - v úřední hodiny kanceláře úřadu

- písemně - osobně v úřední hodiny kanceláře úřadu nebo poštou na adresu úřadu

- přes e-podatelnu: obec.@slavkov-ph.cz

- prostřednictvím datové schránky

Lhůty

Odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. 1) 7 dnů
Výzva pro nedostatek údajů žadatele nebo k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 5, písmeno a, b) 7 dnů
Vyrozumění žadatele o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§14 odst. 5, písm. c) 7 dnů
Poskytnutí informace 15 dnů
Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů (§14 odst. 7) 10 dnů
Odložení, odmítnutí žádosti po marném uplynutí lhůty pro doplnění (§ 14 odst. 5,
písm. a, b)
30 dnů
Oznámení o výši úhrady za poskytnutí informace ve lhůtě pro vyřízení žádosti
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo části žádosti (§15) 15 dnů
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§16) 15 dnů
Rozhodnutí o odvolání (§16) 15 dnů


Postup

Zákon rozlišuje dvojí způsob poskytování informací:

a) na základě individuálních žádosti

b) zveřejněním

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Informace jsou poskytovány vyřízením žádosti, kterou podle zákona podala fyzická nebo právnická osoba.

Vyřízením žádosti se rozumí:

a) poskytnutí informace

b) odkaz na zveřejněnou informaci

c) vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo o odmítnutí části žádosti a jeho odeslání žadateli

d) odložení žádosti

Na ústní žádost o poskytnutí informace poskytne obecní úřad ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

 • kterému povinnému subjektu je určena
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona
 • kdo ji podává (fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu, není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla).

Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2 písm. a) a b) a adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona. O formě poskytování informace rozhoduje podle obsahu žádosti povinný subjekt, který informaci zpracovává, vždy je však povinen poskytnout informaci písemně, pokud o to žadatel požádá.

Úhrada nákladů za poskytnutí informace

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s poskytováním a vyhledáváním informací. V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

Sazby za poskytování informací:

9.3 Informace se v obci zveřejňují těmito způsoby

· na úřední desce obecního úřadu

· prostřednictvím internetu na www stránkách obce www.slavkov-ph.cz

. prostřednictvím místního rozhlasu

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí, stížností, podnětů apod., je v podatelně nebo u starosty na obecním úřadě v úředních hodinách. Příjem je rovněž realizován pomocí e-podatelny obec.slavkov@knet.cz

(zákon č. 227/2000 Sb., 300/2008 Sb.).

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

a) komu je určena

b) kdo ji podává

Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo a adresu.

Písemná žádost

a) musí být srozumitelná

b) musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována

c) nesmí být formulována příliš obecně.

Všechny žádosti a jiná podání by měla být v písemné formě opatřena vlastnoručním podpisem, a pokud nejsou podána osobně, nebo druhou osobou na obecním úřadě, je možné tyto zaslat poštou na adresu obecního úřadu, nebo podat osobně do protokolu na obecním úřadě, popř. přes e-podatelnu: obec@slavkov-ph.cz

 

Termíny pro vyřízení:

· úplné žádosti - obecní úřad poskytne žádanou informaci do 30 dnů,

· je-li žádost neúplná, obecní úřad vyzve do 15 dnů žadatele o doplnění žádosti, toto musí žadatel provést do 30 dnů. Pokud tak neučiní, obecní úřad vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti

· v případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí do 15 dnů žadateli.

 

Vyřizování podání ve správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád)

Vyřizování peticí (zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním)

Vyřizování jiných podnětů, připomínek a návrhů (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích)

Vyřizování žádostí o informace (zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informací)

11. Opravné prostředky

11.1. Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu ve správním řízení

Odvolání se podávají prostřednictvím obecního úřadu a to ve lhůtě 15 dnů za podmínek stanovených ve správním řádu. Proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná zastupitelstvo obce nebo starosta.

11.2 Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce

Opravné prostředky proti rozhodnutí orgánů obce v přenesené i samostatné působnosti se podávají prostřednictvím obecního úřadu a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Zlín, Tř. T. Bati 21, Zlín. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

11.3 Přezkum obecně závazné vyhlášky obce

Odporuje-li obecně závazná vyhláška obce zákonu, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti této obecně závazné vyhlášky. O tomto návrhu vyrozumí krajský úřad starostu obce. Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že obecně závazná vyhláška obce je v rozporu se zákonem, rozhodne o pozastavení její účinnosti. Ministerstvo vnitra pozastaví účinnost obecně závazné vyhlášky obce v případě jejího rozporu se zákonem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový podán do 30 dnů ode dne účinnosti obecně závazné vyhlášky obce. Rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky nabývá právní moci dnem doručení jeho písemného vyhotovení obecním úřadu. Ministr vnitra podá nejpozději do 15 dnů od pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce návrh na její zrušení Ústavnímu soudu. Jestliže Ústavní soud tento návrh odmítne, zamítne nebo řízení zastaví, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí Ústavního soudu nabude právní moci. Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu před rozhodnutím Ústavního soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti obecně závazné vyhlášky obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.

11.4 Přezkum usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce

a) Je-li usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v přenesené i samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve krajský úřad obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li obec nápravu do 30 dnů od doručení výzvy, navrhne krajský úřad Ministerstvu vnitra pozastavení účinnosti takového usnesení, rozhodnutí nebo opatření zastupitelstva obce v samostatné působnosti. O tomto návrhu uvědomí krajský úřad starostu obce.

b) Ministerstvo vnitra přezkoumá návrh krajského úřadu, a shledá-li, že usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v přenesené i samostatné působnosti je v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, rozhodne o pozastavení jeho výkonu. Ministerstvo vnitra pozastaví výkon usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce v samostatné působnosti pro rozpor se zákonem nebo jiným právním předpisem i bez návrhu krajského úřadu, pokud není takový návrh podán do 30 dnů od jeho schválení příslušným orgánem obce.

c) Není-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra do 15 dnů od uplynutí lhůty pro podání rozkladu příslušnému soudu návrh na zrušení usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu obce. Je-li proti rozhodnutí Ministerstva vnitra podle předchozího odstavce podán rozklad, podá ministr vnitra takový návrh soudu do 15 dnů ode dne rozhodnutí o rozkladu. Zamítne-li soud tento návrh, rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení výkonu usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření pozbývá platnosti dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.

d) Zjedná-li zastupitelstvo obce nápravu před rozhodnutím soudu o návrhu podle předchozího odstavce, Ministerstvo vnitra své rozhodnutí o pozastavení účinnosti usnesení, rozhodnutí nebo opatření orgánu obce zruší do 15 dnů od doručení usnesení příslušného orgánu obce o zjednání nápravy Ministerstvu vnitra.

e) Ustanovení prvních tří odstavců se nepoužijí v případech porušení právních předpisů občanského, obchodního a pracovního práva.

11.5 Informace veřejnosti o opravných opatřeních dle bodů 2 a 3.

Pozastaví-li Ministerstvo vnitra účinnost obecně závazné vyhlášky obce nebo výkon usnesení, rozhodnutí nebo jiného opatření obce v přenesené i samostatné působnosti, vyvěsí obec toto rozhodnutí Ministerstva vnitra neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů. Totéž platí o nálezu Ústavního soudu.

11.6 Přezkum nařízení obce

Při výkonu přenesené působnosti vydává obec „nařízení obce“. Odporuje-li nařízení obce zákonu, je postup při opravném prostředku obdobný jako v bodě 2 výše.

11.7 Opravné prostředky proti rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.

a) Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání (§ 16) ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 16a (jestliže obecní úřad ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí). Odvolání se podává u obecního úřadu.

b) O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání zastupitelstvo obce, ve věcech přenesené působnosti rozhoduje o odvolání krajský úřad.

c) Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

d) Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona (zákon č. 150/2002 Sb. soudní řád správní)

12 . Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz/portal/občan/

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Seznam předpisů, podle kterých se obecní úřad nejčastěji řídí a rozhoduje:

_ zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

_ zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

_ zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

_ zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

_ zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

_ zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

_ zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu , ve znění pozdějších předpisů

14.2 Obecně závazné vyhlášky obce

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad nákladů

16. Licenční smlouvy

16.1 Licenční smlouva

16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Slavkov pod Hostýnem poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Poskytnuté informace

 19.Pověřenec pro ochranu osobních údajů
      
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: 

 • Ing. Markéta Burdová
 • Fryčajova 888, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
 • Tel: 723 600 446
 • mikroregion@podhostynsko.cz